นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายเหล่านี้มีผลใช้กับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย หากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศอื่นๆ กรุณาคลิกตรงนี้เพื่อดูข้อมูลที่ใช้บังคับ

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่ไบบูรี โคลน์ ดำเนินการกับข้อมูลที่ท่านให้
ไว้กับบริษัทโชนิษเบญจ์ จำกัดทางเว็บไซต์ที่ถูกควบคุมโดย บริษัทโชนิษเบญจ์ จำกัด(รวมทั้งบริษัทสาขา และบริษัทในเครือ) ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกว่า “เว็บไซต์ของไบบูรี โคลน์”) นโยบาย
ด้านความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวที่ถูกรวบรวมโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือกับเว็บไซต์อื่นของไบบูรี โคลน์ที่ไม่เกี่ยวโยงกับนโยบาย
ด้านความเป็นส่วนตัวนี้ หรือกับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย หรือกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของไบบูรี โคลน์
การใช้เว็บไซต์ของไบบูรี โคลน์ของท่านอยู่ภายใต้นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและ
ข้อกำหนดของการใช้งาน

กรุณาอ่านนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้เว็บไซต์ของไบบูรี โคลน์ หรือก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ให้นิยามกับคำว่า “ข้อมูลส่วนตัว” อย่างไร
“ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลที่ระบุถึงตัวท่าน หรือข้อมูลที่อาจนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อระบุตัวท่าน และถูกส่งให้กับ และ/หรือรวบรวมโดยเว็บไซต์
ของไบบูรี โคลน์ และถูกเก็บรักษาโดย ไบบูรี โคลน์ ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึงชื่อของท่าน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของท่าน
และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

ไบบูรี โคลน์ เก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างไร
ไบบูรี โคลน์ เก็บข้อมูลด้วย 2 วิธีการ

 • ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านส่งให้ ไบบูรี โคลน์ เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ท่านป้อนเข้าสู่ช่องข้อมูลในเว็บไซต์ของไบบูรี โคลน์ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจใส่ชื่อของท่าน
  ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์ของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ในหัวข้อต่างๆ เพื่อลงทะเบียนในโครงการต่างๆของไบบูรี โคลน์ โดยติดต่อกับฝ่ายบริการ
  ลูกค้าของไบบูรี โคลน์ หรือตอบคำถามจากการสำรวจของไบบูรี โคลน์ เพื่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านท่านไม่ควรให้ข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้
  ร้องขอ
 • การเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้แบบไร้การตอบโต้ เว็บไซต์ของไบบูรี โคลน์ อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวการเข้ามาชมเว็บไซต์ไบบูรี โคลน์ ของท่าน โดยที่
  ท่านไม่ได้จงใจในการส่งข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้อาจถูกรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ อินเตอร์เน็ตแท็ก และเว็บบีค่อน
  อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ส่งข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้บางส่วนผ่านไปยังเว็บไซต์ของไบบูรี โคลน์โดยอัตโนมัติ เช่น URL ของเว็บไซต์ที่ ท่านเพิ่ง
  เข้าไปชม และรุ่นของบราวเซอร์ที่คอมพิวเตอร์ของท่านใช้อยู่ เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลแบบไร้การตอบโต้ สามารถช่วยให้การใช้งาน
  เว็บไซต์ ของไบบูรี โคลน์ ของท่านง่ายขึ้น โดยอนุญาตให้ไบบูรี โคลน์ ให้บริการที่ดีขึ้น ปรับแต่งเว็บไซต์บนพื้นฐาน ของความชอบของผู้บริโภค
  เก็บสถิติ วิเคราะห์ แนวโน้ม และดำเนินงาน และปรับปรุงเว็บไซต์ของ ไบบูรี โคลน์ คุณสมบัติบางประการไบบูรี โคลน์ เว็บไซต์ไม่อาจทำงานโดย
  ปราศจากการใช้ เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลแบบไร้การตอบโต้ ข้อมูลที่รวบรวมโดยเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวท่านโดย
  ปราศจากข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถระบุได้


ในกรณีใดที่ไบบูรี โคลน์ อาจเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ไบบูรี โคลน์ จะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ผ่านเว็บไซต์ของไบบูรี โคลน์ เพื่อตอบคำถามของท่าน และให้บริการที่เพียงพอกับท่าน หลังจากที่
ท่านได้ลงทะเบียนและหรือบันทึก
ข้อมูลส่วนตัวบนแบบฟอร์ม ช่องข้อมูลบนเว็บไซต์ของไบบูรี โคลน์ ทางไบบูรี โคลน์ อาจใช้เทคโนโลยีการระบุเพื่อให้เว็บไซต์ “จดจำ” ความพอใจส่วนตัว
ของท่าน เช่น หมวดของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมบ่อยครั้ง และถ้าท่านเลือกชื่อผู้ใช้งาน (user ID) ในการใช้งานของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้กับ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น แจ้งข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของไบบูรี โคลน์ เชิญให้ท่านเข้าร่วมการสำรวจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของไบบูรี โคลน์ หรือแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษ

ไบบูรี โคลน์ เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านหรือไม่
ไบบูรี โคลน์ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ใช้เว็บไซต์ของไบบูรี โคลน์ โดยไบบูรี โคลน์ จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ และ
ผลิตภัณฑ์ของไบบูรี
โคลน์ ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงใช้ในการสื่อสารข้อมูลถึงท่าน ส่งเสริมการตลาด และการวิจัย และเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับการปฏิบัติ
งานด้านธุรกิจอื่นๆ

ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างเกี่ยวกับวิธีที่ไบบูรี โคลน์ เก็บ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ท่านสามารถจำกัดจำนวน และประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่ไบบูรี โคลน์ ได้รับจากท่านได้เสมอ โดยเลือกที่จะไม่ลงข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์ม หรือช่อง
ข้อมูลในเว็บไซต์ของไบบูรี โคลน์ บริการออนไลน์บางประเภทของไบบูรี โคลน์ จะสามารถให้บริการกับท่านได้ ก็ต่อเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวกับไบบูรี โคลน์
เท่านั้น ส่วนอื่นๆ ของไบบูรี โคลน์ เว็บไซต์ อาจถามว่าท่านต้องการเลือกที่จะออก หรือเข้าไปอยู่ในรายชื่อสำหรับการเสนอ โปรโมชั่น และบริการเพิ่ม
เติมต่างๆ ที่ท่านอาจสนใจ

ท่านอาจได้รับคำถามเกี่ยวกับความชอบเจาะจง หรือกล่องความชอบเจาะจงที่ให้ท่านสามารถเลือกว่าท่านไม่ต้องการให้เว็บไซต์ของไบบูรี โคลน์ ใช้
เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น คุกกี้ เพื่อที่จะ “จดจำ” ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่นชื่อผู้ใช้งาน หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ในการกลับมาเข้าชม อย่างไรก็
ดีเว็บไซต์ของไบบูรี โคลน์ ที่ใช้เทคโนโลยีการติดตามเพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวได้มักจะไม่ให้ทางเลือกในการเลือกออกจากเทคโนโลยีการติด
ตามอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์บางประเภทเปิดโอกาสให้ท่านสามารถจำกัด หรือปิดการปฏิบัติการของเทคโนโลยี การติดตามที่เก็บข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวได้

ใครสามารถเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านได้
ข้อมูลส่วนตัวสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานของไบบูรี โคลน์ ที่มีจำนวนจำกัด หรือโดยบางบริษัทที่ทำโครงการร่วมกับไบบูรี โคลน์ และโดยบุคคล และ
หน่วยงานต่างๆ ที่ทางไบบูรี โคลน์ ได้ทำสัญญาให้ดำเนินกิจกรรมให้กับไบบูรี โคลน์ เราอบรมให้พนักงานของเราเกี่ยวกับความสำคัญของความเป็นส่วนตัว
และวิธีบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าอย่างเหมาะสม และปลอดภัย ทั้งนี้ทางไบบูรี โคลน์จะมีการแจ้งกลับไปยังท่าน ถ้าท่านขึ้นทะเบียนสำหรับโครงการ
ที่ไบบูรี โคลน์ ทำร่วมกับบริษัทอื่นที่อาจจำเป็นต้องเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน นอกจากนี้การปฏิบัติการของไบบูรี โคลน์ยังบังคับให้บริษัทคู่สัญญา เก็บรักษา
ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ และใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อธุรกิจของไบบูรี โคลน์ เท่านั้น

ไบบูรี โคลน์ แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลที่สามหรือไม่
ไบบูรี
โคลน์ จะไม่ทำการ แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สาม นอกจากกรณีที่จำเป็นต่อการทำโครงการร่วมกัน หรือการดำเนินการ
โครงการ หรือกิจกรรมผ่านคู่สัญญา ตามกฎหมาย ทางไบบูรี โคลน์ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ทางการ
ตลาดของบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่ท่านได้มีโอกาสในการเลือกเข้า หรือเลือกออกจากการเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ดีหากทางไบบูรี โคลน์ ขายสายผลิตภัณฑ์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัท ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกโอนให้กับผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถให้ข้อมูลหรือบริการต่างๆ กับท่านได้ต่อไป
ถ้าไบบูรี โคลน์ ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคล หรือหน่วยงานซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในธุรกิจของเรา ข้อปฏิบัติของ ไบบูรี โคลน์ คือบังคับให้บุคคล หรือหน่วย
งานนั้นๆ เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับไบบูรี โคลน์ เท่านั้น ทางไบบูรี โคลน์ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหากมีการเรียกร้องข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับมอบอำนาจในการขอข้อมูลเพื่อใช้ในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคง
ของประเทศ หรือเมื่อกฎหมายบังคับ

ไบบูรี โคลน์ เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างไร
ข้อปฏิบัติของไบบูรี โคลน์ คือ เก็บรักษาข้อมูลเว็บไซต์แต่ละหน้า ที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ดีการเก็บข้อมูลเป็นความลับ
ของข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นไม่สามารถรับประกันได้ ไบบูรี โคลน์ ขอแนะนำให้ท่านใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการส่งผ่านข้อมูล
ส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่าน ไบบูรี โคลน์ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต
จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ดังนั้นเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนตัวเข้าสู่เว็บไซต์ของไบบูรี โคลน์ ท่านจะต้องคำนึงถึงทั้งผลประโยชน์ และความ
เสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้เว็บไซต์ของไบบูรี โคลน์ ซึ่งครอบคลุมด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวจะแสดงการเตือน ณ เมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ที่
ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของไบบูรี โคลน์ หรืออยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของไบบูรี โคลน์ ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์
ภายนอกนั้นๆ ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัว

ไบบูรี โคลน์ มีนโยบายต่างๆ ที่ทำให้การใช้และป้องกันการใช้หมายเลขประกันสังคมที่ได้รับระหว่างการทำธุรกรรมกับ ไบบูรี โคลน์ นโยบายของไบบูรี โคลน์ บังคับ
ว่าหมายเลขประกันสังคมจะต้องถูกปกป้องอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเข้าสู่หมายเลขประกันสังคมโดย
ไม่ได้รับอนุญาต นโยบายของไบบูรี โคลน์ ซึ่งดูแลด้านหมายเลขประกันสังคมใช้บังคับกับการเก็บ และการใช้หมายเลขประกันสังคมทั้งในและนอกเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

ไบบูรี โคลน์ ปกป้องความเป็นส่วนตัวจากเด็กอย่างไร
บนเว็บไซต์ของไบบูรี โคลน์ ( “เด็ก” บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี) เราไม่อนุญาตให้เด็กสั่งผลิตภัณฑ์ของเรา หรือติดต่อกับเรา หรือใช้บริการออนไลน์ใดๆ ของเราโดยเจตนา หากท่านเป็นผู้ปกครองและทราบว่าเด็กของท่าน
ได้ให้ข้อมูลกับเรา กรุณาติดต่อเราผ่านหนึ่งในวิธีต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง ทางเราจะร่วมมือกับท่านในการจัดการกับปัญหานี้

ท่านจะแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือลบออกจากฐานลูกค้าปัจจุบันได้อย่างไร
ท่านสามารถขอให้ไบบูรี โคลน์ ลบข้อมูลส่วนตัวของท่านออกจากฐานลูกค้าปัจจุบันของเรา หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ โปรดแจ้งความจำนง
มาได้ที่
ไบบูรี โคลน์ ทราบด้วยหนึ่งในวิธีต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกของเรา เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบางส่วนที่ท่านให้มาไว้
ร่วมกับการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์

ท่านสามารถติดต่อไบบูรี โคลน์ ได้อย่างไร
สื่อสารจากหนึ่งในธุรกิจ หรือจากโครงการใดโครงการหนึ่งของไบบูรี โคลน์ ในอนาคต กรุณาติดต่อกับเราโดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อที่หน้า “ติดต่อเรา”
ในเว็บไซต์ที่ท่านกำลังชมอยู่ หรือโทร 091-874-0926 หรือด้วยอีกหนึ่งทางเลือกคือการส่ง Email มาได้ที่
biburycoln@bewise.co.th หรือbibury.coln@gaamil.com

 

บริษัท โชนิษเบญจ์ จำกัด

สำหรับการติดต่อกับไบบูรี โคลน์ ในทุกช่องทาง กรุณาแสดงอีเมล์ที่ได้ใช้ในการขึ้นทะเบียน (หากมี) พร้อมระบุเว็บไซต์หรือโครงการของไบบูรี โคลน์ ที่ท่าน
ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวไว้ และรายละเอียดบรรยายความประสงค์ของท่าน หากท่านต้องการลบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ของท่าน และติดต่อกับเราผ่านหน้า “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์นี้ กรุณาเขียน “Deletion Request” หรือ “Amendment Request”ตามความเหมาะสมไว้
บนบรรทัด “หัวข้อ” ของแบบฟอร์มติดต่อ ไบบูรี โคลน์ จะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะตอบสนองข้อเรียกร้องที่สมเหตุสมผลในเวลาอันควร

ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าทางไบบูรี โคลน์ ได้ปรับนโยบายนี้ให้ทันสมัยหรือไม่
ไบบูรี โคลน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้โดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย และกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี หากทางไบบูรี โคลน์ เปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติของนโยบาย นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่
จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และวันที่มีผลบังคับใช้ของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวจะถูกระบุไว้ในย่อหน้านี้
นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา